Portfolios > Sticks and Stones

Stone basket close up
Stone basket close up
stoneware and slipcast stoneware